Nieuws

De Schoolraad versus het oudercomité

03 mei

De schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers in van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar via verkiezingen.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Het oudercomité

Het oudercomité is een groep ouders die, vanuit een grote interesse voor het schoolgebeuren, een brug vormt tussen het schoolteam en alle ouders. Ze willen hiermee bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs aan alle kinderen. Een goede verstandhouding met de directie en de leerkrachten is hierbij van groot belang. Het oudercomité wil met hen constructief samenwerken in een sfeer van vertrouwen, respect en openheid.

Missie:

De drie voornaamste pijlers van het oudercomité zijn:

1) Ontmoeten:

Het oudercomité wil de band tussen school en ouders versterken. Zij stimuleert daarom de ontmoeting tussen ouders onderling, maar ook tussen ouders en leerkrachten, directie. Voorbeelden hiervan zijn het oudercafé tijdens oudercontacten, de vergaderingen van het oudercomité zelf, …

2) Ondersteunen:

Het oudercomité ondersteunt het pedagogisch project van de school. Zo kan de school werk maken van haar doelstellingen, zoals: ‘kinderen bewust maken van zichzelf en de wereld rondom hen’, ‘een groene school, met een aangename sfeer’. Deze ondersteuning kan bestaan uit het (helpen) organiseren van evenementen of acties, meedenken, klusjes uitvoeren (zoals pannenkoekenverkoop, begeleiding bij uitstappen). Enkele belangrijke thema’s voor het oudercomité zijn:

– Milieubewuste school: in het kader van MOS-project, kritisch consumeren…

– Veilige schoolomgeving: mobiliteit – Gezonde school: sport, hygiëne…

– Cultuur op school: boekenbeurs, theater…

– Participatieve school: klasouders…

– Inclusieve school: een school waar ieder kind zich thuis voelt

3) Participeren:

Het oudercomité kan meedenken met, overleggen met en adviseren aan de directie en het leerkrachtenteam. Op de vergaderingen kunnen standpunten van ouders, van directie en leerkrachten in een sfeer van respect naar voren gebracht worden. Directie en leerkrachten kunnen er hun ideeën aan de mening van de ouders aftoetsen. Het schoolteam kan via het oudercomité op de hoogte gebracht worden van wat leeft bij ouders aan zorgen en aan suggesties voor verbetering. Het oudercomité fungeert zo als klankbord voor de ouders. Het oudercomité kan ook standpunten van de ouders overbrengen via de schoolraad.